تست 44

0

رویکردها به تحلیل تحول در نظام های اقتصادی؛ رویکرد عملیاتی به نظام های اقتصادی و حفظ قانون مندی های موجود رویکردها به تحلیل تحول در نظام های اقتصادی؛ رویکرد عملیاتی به نظام های اقتصادی و حفظ قانون مندی های موجود

پاسخ دهید